ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN EN BEDRIJVEN

CDR Techniek
KvK.nr.: 62233092

Versie: 1.0


 

1.            Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: CDR Techniek

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever -schriftelijk, mondeling en/of per e-mail bevestigt – voor levering van diensten.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, evenals in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van  opdrachtnemer aan opdrachtgever, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot): brochures; advertenties; offertes; Internetsite(s); e-mail; faxen; brieven; opdrachtbevestigingen en facturen.

Diensten: de door opdrachtnemer aan de  opdrachtgever geleverde diensten.

2.            Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van  toepassing op alle geleverde diensten en/of overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen  het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan en op alle door opdrachtnemer gedane offertes en/of aanbiedingen, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op al gesloten overeenkomsten of op gedane offertes en/of aanbiedingen.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een eigen interpretatie van het aangeboden advies in een offerte en bepaalt zelf of het advies wordt overgenomen en de geadviseerde werkzaamheden worden opgedragen.

3.            Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle door opdrachtnemer gedane offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen.

3. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de opdrachtgever opdrachtnemer heeft bereikt op de wijze als in lid 3.4 van dit artikel aangegeven.

4. Aanvaarding door de opdrachtgever van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post of e-mailbericht aan opdrachtnemer te retourneren. Aanvaarding kan ook op andere wijze geschieden bijvoorbeeld door opdrachtacceptatie/bevestiging per e-mailbericht.

5. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 3.3 van dit artikel de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

6. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

7. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard uitsluitend aan en door opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

8. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9. Voor zover de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger daarom niet in eigen naam van een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de opdrachtgever aan te tonen.

4.            Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die kan worden verwacht.

2. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder hier de opdrachtgever vooraf over te informeren.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. De door opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Termijnoverschrijding geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven termijn is opdrachtnemer eerst na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtgever in verzuim.

5.            Wijziging en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

3. Indien opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt meer of minder werkzaamheden te verrichten  zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens de tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven verlangen dat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.            Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is exclusief BTW.

4. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, laat dit

onverlet dat opdrachtnemer gerechtigd is om prijsstijgingen door te berekenen die zich tussen het moment van aanbieding en levering voordoen, waaronder stijgingen van BTW-tarieven en andere heffingen van overheidswege en CAO-gerelateerde loonstijgingen.

5. De prijs of het tarief waartegen opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden verricht, wordt in de aanbieding of offerte vastgelegd.

6. Opdrachtnemer stelt jaarlijks per 1 januari zijn tarieven vast. Deze tarieven zijn bindend voor opdrachtgever.

7.            Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever 100 % voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer.

2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.            Contractovername

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit een overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

2. Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop

de overdracht zal geschieden. opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

9.            Betaling en kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling van de door opdrachtnemer toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, op een door opdrachtnemer aangegeven bank-of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek, verrekening of opschorting.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigd bedrag rente in rekening te brengen, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. De rente bedraagt 5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.

3. Indien de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in lid 2, is opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verschuldigd, van ten minste 50% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=. Indien de werkelijke kosten van incasso hoger zijn, is opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

4. Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd, direct opeisbaar.

6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.          Klacht

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of het factuurbedrag, dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond wordt geacht, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

4. Een klacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.          Opzegging, opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde overeenkomst opzeggen. Ingeval de overeenkomst eindigt voordat de overeenkomst is voltooid, is de opdrachtgever gehouden naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding zal tenminste bestaan uit de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer in eigen naam voor de uitvoering van de overeenkomst aangegane verbintenissen met derden, evenals het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang

zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling te ontbinden of op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van opdrachtnemer om, in plaats van ontbinding op opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd zijn/haar recht op schadevergoeding, indien:

a. de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en zulk verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;

b. na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen;

c. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend;

d. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

f. op de opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, dan wel door opdrachtgever de toepassing van de wettelijke schuldsanering wordt aangevraagd;

g. de opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;

h. de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4. Indien opdrachtnemer op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt, dan wel opschort, is elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar.

5. De opdrachtgever is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te

vergoeden, zoals bedoeld in artikel 7.

12.          Aansprakelijkheid

1. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht.

2.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of nalatigheid van personeel in dienst van de opdrachtgever, dat is betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, ook ingeval deze zijdens opdrachtnemer zijn begeleid of geïnstrueerd, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7. Iedere vordering op grond van enige aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer vervalt indien deze niet binnen een termijn van

6 maanden aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter.

8. De aansprakelijkheid ontstaat voorts slechts indien de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk en voldoende onderbouwd in kennis stelt van de tekortkoming, dat uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden daarvan.

9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld haar verzuim te herstellen en haar daartoe een redelijke termijn te vergunnen

13.          Vervaltermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

14.          Overmacht

1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opschorting van de verplichtingen vindt niet plaats wanneer voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtgever verlangd kan worden en deze de overeenkomst opzegt.

2. Als een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak wordt onder andere aangemerkt de situatie waarin een opdracht is gebaseerd op beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) voor opdrachtnemer kenbaar was.

3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever opdrachtnemer nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming,aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.

15.          Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de door hem uit hoofde van de opdracht verkregen gegevens, mits deze niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

16.          Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17.          Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft of is gevestigd.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter

doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.          Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de

website van CDR Techiek (www.cdrtechniek.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking

van deze algemene voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

4. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.